Riistan huomiointi metsänkäsittelyissä

Arvon lukija,

tällä kertaa blogissamme käsitellään riistametsänhoitoa ja sitä, kuinka helppoa on ottaa riista huomioon metsänkäsittelyssä. Yleisesti ottaen, kun huomioidaan riista metsänhoidossa, puhutaan ”riistametsänhoidosta”. Riistametsänhoidon käsittelyt hyödyntävät useita eri lajeja, joten riistametsänhoito sanana on sinällään hieman hämäävä. Metsän käsittely riistaystävällisellä tavalla on yllättävän helppoa eikä se vaadi suuria taloudellisia uhrauksia.

Puhuttaessa riistametsänhoidosta, mielessä on jonkin hyödyn saaminen. Metsän käsittely riistaystävällisellä tavalla tarkoittaa parempia riistakantoja, mikä on eduksi metsästystä harrastaville. Metsästys onkin merkittävä harrastus suomalaisessa yhteiskunnassa. Metsästäjäkuntaa on Suomessa reilu 300 000 eränkävijää, eli kovin harvinaisesta harrastuksesta ei ole kyse. Moni metsänomistaja vuokraa mielellään maitansa metsästäjien käyttöön.

Hyvin hoidettu riistametsä tarjoaa monipuolista saalista metsästäjälle.

Riistanhoidollisilla metsänkäsittelyillä pyritään yleensä parantamaan erityisesti metsäkanalintujen elinolosuhteita. Metsäkanalinnuista etenkin metso on hyvin vaatelias elinympäristönsä suhteen. Useimmiten voidaan yleistää, että ne metsänkäsittelyt mitkä sopivat metsolle sopivat myös muille riistalajeille.

Kun halutaan ottaa riista huomioon tasaikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa, tärkeintä on hyödyntää metsän pienempiä puita. Metsäkanalinnut tarvitsevat elinympäristössään suojaa, jota pienet kuuset ja tiheiköt tarjoavat. Metsänkäsittelyissä tulisi säästää 3-5 parin aarin kokoista riistatiheikköä hehtaarille, jotta riistalla olisi suojaisia paikkoja. Metsänkäsittelyissä tulisi myös säästää kenttäkerroksen kasvillisuutta, sillä marjoista mustikka ja puolukka ovat mieluista ravintoa metsäkanalinnuille. Tämä tarkoittaa sitä, että voimakkaita maanmuokkausmenetelmiä tulisi välttää. Metsäkanalinnut viihtyvät usein metsien ja soiden vaihettumisvyöhykkeissä. Tällaisten vaihettumisvyöhykkeiden säästäminen hakkuissa olisi tärkeää. Usein kyseiset metsät ovat vähätuottoisia, joten metsänomistajalle ei koidu suuria tappioita.

Nykyään on muotia suosia sekametsiä, sillä niiden avulla voidaan tehokkaimmin turvata tulevaisuuden metsän puuntuotanto muuttuvassa ilmastossa. Sekametsä on myös riistalle edukkaampi elinympäristö, joka tarjoaa runsaasti ravintoa. Sekametsien suosiminen on näin ollen suotavaa, jos halutaan ottaa riista huomioon.

Riistametsänhoidon käsittelyt sopivat hyvin tasaikäisrakenteiseen metsään. Parhaiten riistan etua kuitenkin palvelee jatkuvan kasvatuksen metsä, jossa on runsaasti eri-ikäisiä puita, jotka tarjoavat hyvin suojaa riistalle. Jatkuvassa kasvatuksessa poistuu myös avohakkuut, jotka merkittävästi heikentävät metson elinympäristöä. Jatkuva kasvatus ei ole kuitenkaan oikotie onneen, sillä se ei sovi kaikille kasvupaikoille ja metsätyypeille. Metsänkäsittelyissä täytyy muistaa hoidettavan metsän kasvupaikan ja puuston vaikutus käsittelyvaihtoehtoihin. Riistametsänhoidon käsittelyitä voidaan kuitenkin hyödyntää lähes kaikilla kasvupaikoilla ja kaikissa metsätyypeissä. Tällaiset riistaa hyödyttävät metsäkäsittelyt eivät ole pakollisia metsänomistajalle, mutta ne ovat kuitenkin suotavia sillä ne parantavat kaikkien metsän lajien elinolosuhteita. Tämän lyhyen blogitekstin myötä kannustankin kaikkia metsänomistajia rohkeasti parantamaan riistan ja muiden metsän lajien elinolosuhteita erilaisten metsänkäsittelyiden avulla!

PS. OsuusMetsän verkkokaupassa on myynnissä Tapion Riistametsänhoito -työopas, joka tarjoaa toimivat menetelmät riistapainotteisen metsätalouden toteuttamiseksi.

– Ilkka Heikkinen, edunvalvontavastaava